Võistlussarja „Rae valla mängud 2018-2019“

JUHEND

 Võistlussari „Rae valla mängud“ on kogukondlik spordisündmus, kus läbi võistlemise erinevatel võistkondlikel aladel pakutakse kohalike külade, ettevõtete, klubide ja sõpruskondade võistkondadele aktiivset ja lõbusat sportimisvõimalust. Sarja korraldab Rae Spordikeskus.

 Võistlussarja eesmärk

1.   Edendada tervislikke eluviise ja sportlikku liikumist Rae vallas, edendada kohalike elanike suhtlust läbi spordi ning tutvustada Rae valla sportimisvõimalusi.

2.   Läbi meeskondlikku tegevuse ja võistlemise luua sidusust ja kogukonna tunnet Rae valla külade, ettevõtete ja inimeste vahel.

 Võistlussarjas osalejad ja registreerumine

3.   Võistlussarjas on kolm kategooriat:

3.1     Rae valla asutused, ettevõtted

3.2     Rae valla külad

3.3     Absoluutkategooria (lisaks eelmistele ka sõpruskonnad)

4.   Üks inimene võib osaleda ainult ühe võistkonna ridades.

5.   Võistlussarjale registreerumine toimub alade kaupa. Võistkonna esindaja esitab Rae valla mängudel osaleda sooviva asutus, ettevõte, küla, klubi või sõpruskond lihtkirjaliku teate, kus on märgitud võistkonna nimi, osaluskategooria, esindaja ees- ja perenimi ja esindaja kontaktid e-posti aadressil indrek@raespordikeskus.ee. Esimesele alale registreerimise tähtaeg on 02. oktoober 2018.

6.   Liituda võib sarjaga ka hiljem, kuid sel juhul ei arvestata võistkonnale juba toimunud alade punkte.

7.   Võistlussarjas osaleva võistkonda suurus on hooajal kuni 25 erinevat liiget. Kui osaleval võistkonnal täitub hooajaks ette nähtud osalejate piirarv (25) on korraldajal õigus viimast ala antud võistkonnal mitte arvestada või paluda teha võistkonnal osalejates muudatus.

8.   Osalema lubatakse ainult:

8.1     Rae vallas rahvastikuregistri järgi registreeritud elanikke

8.2     Rae vallas registreeritud ettevõtte (või siin tegutseva ettevõtte osa) töötajaid ja juhul kui töötajate arv on ettevõttes alla 100, siis ka nende pereliikmeid (abikaasa, elukaaslane, ülaneja või alaneja esimese põlvkonna sugulane).

9.   Kõik osalejad annavad oma osalusega nõusoleku nende andmete kontrollimiseks kas rahvastikuregistrist või esindatava töökollektiivi (tööandja) kaudu.

 Võistlussarja programm ja osalejate arv võistlusaladel

10. Võistlussari viiakse läbi järgmistel aladel ja osalejate arv võib sõltuvalt alast varieeruda kolmest kuni kuueni. Täpne arv pannakse paika iga ala juhendis.

10.1 petank - võistkonna suurus 3 võistlejat (2 meest ja 1 naine)

10.2 epeevehklemine - võistkonna suurus 3 võistlejat (2 meest ja 1 naine)

10.3 keegel – võistkonna suurus 6 võistlejat (4 meest ja 2 naist)

10.4 noolemäng (darts) – võistkonna suurus 6 võistlejat (4 meest ja 2 naist)

10.5 minireketlon - võistkonna suurus 5 võistlejat (3 meest ja 2 naist)

10.6 sops – võistkonna suurus 6 võistlejat (4 meest ja 2 naist)

10.7 mälumäng – võistkonna suurus kuni 4 võistlejat

10.8 teatejooks – võistkonna suurus 6 võistlejat (4 meest ja 2 naist)

10.9 discolf – võistkonna suurus 3 meest ja üks naine

10.10             meeskondlik rogain – võistkonna suurus 6 võistlejat (4 meest ja 2 naist)

10.11             pokker – võistkonna suurus kuni 5 võistlejat (vähemalt 2 naist)

 11. Võistlusaladel võib võistkonnas puuduvat meesvõistlejat asendada naisvõistlejaga.

12. Näidisalana arvestatakse 2018 aasta Peetri Jooksu tulemusi, põhimõttel, et iga 10km distantsi lõpetanu, toob võistkonnale hooaja arvestuses ühe punkti. Nimesid saab esitada kuni 02. oktoobrini 2018 ning need nimed lähevad samuti 25 lubatud osaleja arvestusse.

 Võistluste aeg ja koht

13. Võistlussarja võistlused toimuvad Rae vallas asuvates spordibaasides va. pokker ajavahemikus oktoober 2018 kuni juuni 2019.

14. Iga ala juhendid saadetakse võistkondade esindajatele ja tehakse teatavaks sotsiaalmeedias vähemalt nädal enne võistlust.

 Tulemuste arvestamine

15. Võistlussarja võistkondlik paremusjärjestus määratakse võistlusaladel saavutatud kohapunktide suurema summa järgi, kusjuures võistlusalal arvestatakse kohapunkte vastavalt – 1. koht 50 punkti, 2. koht 45 punkti, 3. koht 41 punkti, 4. koht 38 punkti, 5. koht 36 punkti, 6. koht 35 punkti jne. Kui mingil alal ületab osavõtvate võistkondade arv 20 piiri, rakendatakse lisaks veel kohapunktide koefitsienti 1,2. Kui 30 piiri, on koefitsient 1,3

16. Kohtade jagamisel saab eelise võistkond, kes osaleb konkreetsel võistlusalal enama arvu võistlejatega. Kui see näitaja on võrdne, saab eelise võistkond, kelle parima võistleja individuaaltulemus on kõrgem. Kui ka see näitaja on kõikide kohtade puhul sama, siis kohapunktid summeeritakse ja jagatakse võrdselt kõikide osalejate vahel.

17. Võistkondlik tulemus individuaalaladel arvutatakse reeglina juhendis ette nähtud osalejate arvu individuaaltulemuste summeerimise teel.

18. Võistkondliku paremusjärjestust peetakse kolmes grupis –

18.1 võistlussarja üldarvestus;

18.2 külade arvestus (eraldi arvestus);

18.3 asutuste ja ettevõtete arvestus (eraldi arvestus).

19. Võistlussarja üldarvestuses võrdse tulemuse korral määrab paremuse suurem üksikalade võitude arv. Kui võite pole või need on võrdsed, siis suurem teiste kohtade arv jne.

20. Hooaja üldarvestusse lähevad 10 parima ala punktide summa.

 Autasustamine

21. Võistlusaladel I-II-III koha saavutanud võistkondi ja võistkonna liikmeid autasustatakse karikatega ning auhindadega toetajatelt.

22. Üldarvestuses võistlussarja „Rae valla mängud“ üldvõitjat autasustatakse rändkarikaga (suur karikas).

23. Külade ning asutuste ja ettevõtete arvestuses võistlussarja „Rae valla mängud“ võitjat autasustatakse karikaga.

 
 

Muu oluline

24. Rae Spordikeskusel sarja korraldajana on õigus juhendit täpsustada, teavitades sellest osalejaid e-posti kaudu ja sotsiaalmeedia vahendusel.

Protestid

25. Igal võistkonnal on oma esindaja, kes suhtleb kohtunike-korraldajatega ning kes esitab vajadusel protesti võistluste tulemuste vms osas.

26. Protestid ja tähelepanekud võistlustulemuste kohta tuleb esitada esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui ala toimumisega sama päeva õhtuks meiliaadressil indrek@raespordikeskus.ee.

27. Protestid ja tähelepanekud kaasvõistlejate osalemise kohta tuleb esitada esimesel võimalusel kuid mitte hiljemalt kui 30 minutit pärast võistluse lõppu ala peakohtunikule võistluspaigas.

Tervis

28. Kõigil võistlustel vastutab iga võistleja enda tervisliku seisundi eest täielikul määral ise tagades, et tema tervis ja ettevalmistus on piisavalt head, et antud pingutust tervist kahjustamata ette võtta.

29. Korraldajad püüavad võistlustel osalejatele tagada võimalikult kiire esmaabivahendite kättesaadavuse.

Isikuandmed

30. Kõik võistlustele registreeritud osalejad kinnitavad, et on teadlikud Rae valla mängudel salvestatud foto- ja videomaterjalist, mille avaldamisõigus on Rae Spordikeskusel. Osalejatel ei saa olla mingeid nõudmisi võistlustel salvestatava materjali osas kui Rae Spordikeskus kasutab salvestatud materjali ürituste propageerimiseks.

31. Osaleja soovi korral või muul tungival põhjusel on korraldajal õigus materjale oma avalikust veebist eemaldada.

32. Korraldajal pole õigust võistlustele registreeritud isikute andmeid jagada kolmandatele osapooltele.

Meeldivaid spordielamusi!