Võistlussarja „Rae valla mängud 2023-2024“

JUHEND

 

Võistlussari „Rae valla mängud“ on kogukondlik spordisündmus, kus läbi võistlemise erinevatel võistkondlikel aladel pakutakse kohalike külade, ettevõtete, klubide ja sõpruskondade võistkondadele aktiivset ja lõbusat sportimisvõimalust. Sarja korraldab Rae Spordikeskus.

 Võistlussarja eesmärk

1.   Edendada tervislikke eluviise ja sportlikku liikumist Rae vallas, edendada kohalike elanike suhtlust läbi spordi, tutvustada Rae valla sportimisvõimalusi ning pakkuda võistlusväljundit noortele.

2.   Läbi meeskondlikku tegevuse ja võistlemise luua sidusust ja kogukonna tunnet Rae valla külade, ettevõtete ja inimeste vahel.

 Võistlussarjas osalejad ja registreerumine

3.   Võistlussarjas on kolm kategooriat:

 3.1     Rae valla asutused, ettevõtted

 3.2     Rae valla külad

 3.3     Absoluutkategooria (lisaks eelmistele ka sõpruskonnad)

4.   Üks inimene võib osaleda ainult ühe võistkonna ridades.

5.   Võistlussarjale registreerumine toimub alade kaupa. Võistkonna esindaja esitab Rae valla mängudel osaleda sooviva võistkonna kohta teate, kus on märgitud võistkonna nimi, osaluskategooria, esindaja ees- ja perenimi ja esindaja kontaktid e-posti aadressil indrek@raespordikeskus.ee. Esimesele alale registreerimise tähtaeg on 25. september 2023.

6.   Liituda võib sarjaga ka hiljem, kuid sel juhul ei arvestata võistkonnale juba toimunud alade punkte.

7.   Võistlussarjas osaleva võistkonda suurus on hooajal kuni 25 erinevat liiget. Kui osaleval võistkonnal täitub hooajaks ette nähtud osalejate piirarv (25) on korraldajal õigus viimast ala antud võistkonnal mitte arvestada või paluda teha võistkonnal osalejates muudatus.

NB! 25 osaleja sisse ei arvestata noorte kategooriates osalenud võistlejaid (2009 ja hiljem sündinuid).

8.   Osalema lubatakse ainult:

 8.1     Rae vallas rahvastikuregistri järgi registreeritud elanikke

 8.2     Rae vallas registreeritud ettevõtte (või siin tegutseva ettevõtte osa) töötajaid ja juhul kui töötajate arv on ettevõttes alla 100, siis ka nende pereliikmeid (abikaasa, elukaaslane, ülaneja või alaneja esimese põlvkonna sugulane kaasa arvatud õed-vennad). Ettevõtete arvestuses, kus on  rohkem kui 100 töötajat, saavad osaleda ka töötajate lapsed, kes on sündinud 2009 või hiljem (kehtib terve hooaja!) noorte kategoorias.

 8.3     Külade arvestuses osaleva võistkonna liikmed, peavad elama osalemise momendil antud küla territooriumil ja olema Rae valla kodanikud.

9.   Kõik osalejad annavad oma osalusega nõusoleku nende andmete kontrollimiseks kas rahvastikuregistrist või esindatava töökollektiivi (tööandja) kaudu.

 Võistlussarja programm ja osalejate arv võistlusaladel

10. Võistlussari viiakse läbi järgmistel aladel ja osalejate arv võib sõltuvalt alast varieeruda kahest kuni kuueni. Täpne arv pannakse paika iga ala vastavas juhendis.

Täpne alade loetelu ja toimumise ajad on leitavad: http://raevallamängud.ee/ajakava

11. Võistlusaladel võib võistkonnas puuduvat meesvõistlejat asendada naisvõistlejaga.

 Võistluste aeg ja koht

12. Võistlussarja võistlused toimuvad valdavalt Rae vallas asuvates spordibaasides ajavahemikus september 2023 kuni juuni 2024.

13. Iga ala juhendid saadetakse võistkondade esindajatele ja tehakse teatavaks sotsiaalmeedias vähemalt nädal enne võistlust.

 Tulemuste arvestamine

14. Võistlussarja võistkondlik paremusjärjestus määratakse võistlusaladel saavutatud kohapunktide suurema summa järgi, kusjuures võistlusalal arvestatakse kohapunkte vastavalt – 1. koht 50 punkti, 2. koht 45 punkti, 3. koht 41 punkti, 4. koht 38 punkti, 5. koht 36 punkti, 6. koht 35 punkti jne. Kui mingil alal ületab osavõtvate võistkondade arv 20 piiri, rakendatakse lisaks veel kohapunktide koefitsienti 1,2. Kui 30 piiri, on koefitsient 1,3. Natuke erinev punktiarvestus on ainult aladel, kus osaleb üle 40 võistkonna.

15. Kohtade jagamisel kohapunktid summeeritakse ja jagatakse võrdselt kõikide osalejate vahel.

16. Võistkondlik tulemus individuaalaladel arvutatakse reeglina juhendis ette nähtud osalejate arvu individuaaltulemuste summeerimise teel, aga täpsemalt fikseeritakse see iga ala juhendis eraldi.

17. Võistlussarja üldarvestuses võrdse tulemuse korral määrab paremuse suurem üksikalade võitude arv. Kui võite pole või need on võrdsed, siis suurem teiste kohtade arv jne.

18. Hooaja üldarvestusse lähevad kuni kümme parimat ala.

 Autasustamine

19. Võistlusaladel I-II-III koha saavutanud võistkondi ja võistkonna liikmeid autasustatakse Rae valla medalitega ning auhindadega toetajatelt.

20. Üldarvestuses võistlussarja „Rae valla mängud“ üldvõitjat autasustatakse rändkarikaga (suur karikas). Valitsev Rae valla mängude meister on võistkond Omniva.

21. Külade ning asutuste ja ettevõtete arvestuses võistlussarja „Rae valla mängud“ võitjat autasustatakse karikaga (väike karikas). Siin hoiavad tiitlit Omniva ja Karla küla.

  Muu oluline

22. Rae Spordikeskusel sarja korraldajana on õigus juhendit täpsustada, teavitades sellest osalejaid e-posti kaudu ja sotsiaalmeedia vahendusel.

Protestid

23. Igal võistkonnal on oma esindaja, kes suhtleb kohtunike-korraldajatega ning kes esitab vajadusel protesti võistluste tulemuste vms osas.

24. Protestid ja tähelepanekud võistlustulemuste kohta tuleb esitada reeglina  ala toimumise päeva õhtuks  e-posti aadressil indrek@raespordikeskus.ee.

25. Protestid ja tähelepanekud kaasvõistlejate osalemise kohta tuleb esitada reeglina enne võistlust e-posti teel.

Tervis

26. Kõigil võistlustel vastutab iga võistleja enda tervisliku seisundi eest täielikul määral ise tagades, et tema tervis ja ettevalmistus on piisavalt head, et antud pingutust tervist kahjustamata ette võtta.

27. Korraldajad püüavad võistlustel osalejatele tagada võimalikult kiire esmaabivahendite kättesaadavuse.

Isikuandmed

28. Kõik võistlustele registreeritud osalejad kinnitavad, et on teadlikud Rae valla mängudel salvestatud foto- ja videomaterjalist, mille avaldamisõigus on Rae Spordikeskusel. Osalejatel ei saa olla mingeid nõudmisi võistlustel salvestatava materjali osas kui Rae Spordikeskus kasutab salvestatud materjali ürituste propageerimiseks.

29. Osaleja soovi korral või muul tungival põhjusel on korraldajal õigus materjale oma avalikust veebist eemaldada.

30. Korraldajal pole õigust võistlustele registreeritud isikute andmeid jagada kolmandatele osapooltele.

Meeldivaid spordielamusi!